Privacy


Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan wij, als therapeuten, moeten voldoen omdat wij gegevens vastleggen in cliëntendossiers.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelende therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die, indien nodig voor uw behandeling, noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, opvragen bij een andere zorgverlener/therapeut.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  •      Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
  •      Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 Als uw behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Bij de intake ondertekent u een behandelovereenkomst en wordt u geattendeerd op de privacy wetgeving.